ارتباط با ما

تهران – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – میدان فرهنگ – انتهای خیابان ۳۶ غربی – پلاک ۲۸ – مجتمع شهید محمدرضا باقری – طبقه سوم
صندوق پستی: ۴۹۱۵ – ۱۵۸۷۵
کد پستی: ۱۴۳۱۹۴۳۱۸۶
تلفن: ۸۸۰۱۵۱۲۵ – ۸۸۰۱۵۲۰۳   نمابر: ۸۸۰۱۵۲۰۳

w w w . a s a y e s e f i d . o r g   –   E m a i l :  i n f o @ a s a y e s e f i d . org