اهداف موسسه

* ارائه طرح‌ها و پیشنهادات کارشناسی در زمینه توانبخشی و آموزش نابینایان و کم ‌بینایان.
* اهتمام در آگاه نمودن جامعه به رعایت حقوق اجتماعی این افراد.
* تشویق، ترغیب و کمک به آنان در جهت ارتقاء توانمندی و کسب مهارتهای علمی، هنری و اجتماعی  ازطریق فراهم آوردن امکانات و فضای آموزشی مناسب.
* کوشش در جذب و بکارگیری خدمات داوطلبانه مردمی در جهت پیشبرد و بهبود سطح علمی و  اجتماعی نابینایان و کم‌ بینایان.
* سعی در تأمین نیازهای مالی مددجویان در حصول به هدفهای توانبخشی وآموزشی.
* تلاش در زمینه فراهم نمودن فرصتهای برابر یادگیری برای این افراد.
* فراهم نمودن امکانات درمانی برای نابینایان و کم بینایان نیازمند.
* کوشش در زمینه اشتغال این افراد.