آشنایی با موسسه

مؤسسه خیریه عصای سفید، مؤسسه‌ای توانبخشی و آموزشی غیردولتی درامور نابینایان و کم‌ بینایان است که در سال ۱۳۶۹با همت و تلاش شادروان استاد دکتر محمدرضا نامنی بنیانگذار مؤسسه خیریه عصای سفید که خود از نابینایان آگاه و دردآشنا بود تأسیس گردید. درحال حاضر مؤسسه توسط هیأت مدیره ای متشکل از ۵ نفر افراد خیر و نیکوکار اداره می‌شود. با پذیرش این حقیقت که درک صحیح مشکل، خود نیمی از راه حل است این مؤسسه سعی دارد در تمامی اهداف و برنامه‌های خود به این شعار جامه عمل بپوشاند که، نابینایی محدودیتی است اندک نه محرومیت. دراین راه مؤسسه نیاز به هر نوع مشارکت افراد و سازمانهایی دارد که به سرنوشت نابینایان علاقه و توجه دارند. درحال حاضر هر کمک کوچک می تواند گامی در جهت گسترش مؤسسه و در نتیجه موجب افزایش امکانات آن برای خدمت رسانی به تعداد بیشتری از نابینایان و کم بینایان باشد. در این منزلگاه همگان برآنند تا هیچ آرزویی نمیرد و هیچ امیدی در پس غبار یأس پنهان نشود. پس باید با کمک یکدیگر آنان را یاری دهیم تا ازاستعداد های خود به بهترین شکل استفاده نمایند. کلیه خدمات آموزشی و توان بخشی و بورسیه تحصیلی مؤسسه خیریه عصای سفید به عزیزان نابینا و کم بینا رایگان می باشد.

Mr.Nameni

 شادروان استاد دکتر محمدرضا نامنی بنیانگذار مؤسسه خیریه عصای سفید

 

ارکان
الف : مجمع عمومی هیات امناء
ب : هیات مدیره

اسامی هیات مدیره
۱- محمد اعتماد ( رئیس هیات مدیره و مدیرعامل )
۲- محمدعلی انصاریان ( عضو هیات مدیره )
۳- محمدحسن اصغرنیا ( عضو هیات مدیره )
۴- دکتر محسن قدمی ( عضو هیات مدیره )
۵- محمدتقی سرمدی ( عضو هیات مدیره )

ساختار سازمانی
مؤسسه دارای بخشهای زیر است:
آموزش | مددکاری و امور رفاهی | بخش بریل | کتابخانه گویا | امور اداری | روابط عمومی و امور بین الملل | امور مالی و پشتیبانی

خدمات آموزش حرفه ای
این بخش دوره های گوناگونی جهت افراد مورد نظر بطور رایگان در زمینه های زیر برگزار می نماید:
قرآن | خط بریل | تحرک و جهت یابی | مهارتهای زندگی | رایانه | زبان انگلیسی | بازاریابی | سفالگری | صنایع دستی | شاهنامه خوانی | موسیقی

مددکاری و امور رفاهی
بخش مددکاری و امور رفاهی در زمینه های زیر مساعدت می نماید.
خدمات پزشکی | آماده سازی محیط فیزیکی | کمک هزینه تحصیلی | مشاوره | برقراری ارتباطات اجتماعی | فراهم نمودن راهنما و منشی همراه | تدارک وسایل کمک توانبخشی و آموزشی

امور اداری
این بخش امور پرسنلی، دفتری، بایگانی، نظارت و نگهداری اموال مؤسسه و سایر امور مرتبط را به عهده دارد.

بخش بریل
در این بخش جزوات درسی بوسیله دستگاه چاپگر بریل به خط بریل تبدیل می شود و دراختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بخش گویا
جزوات درسی و کتب مختلف به صورت لوح فشرده (CD و DVD) توسط همدلان مؤسسه ضبط می شود.